The implications Of Failing To Gambling When Launching